Lotnisko ANT

Regulamin korzystania z lotniska modelarskiego Aeroklubu Nowy Targ.

Lotnisko modelarskie jest integralną częścią LOTNISKA AEROKLUBU NOWY TARG i dlatego też obowiązują na nim prawa i przepisy zawarte w ustawie Prawo Lotnicze. Wszyscy goście i modelarze z Sekcji Modelarskiej mają obowiązek podporządkowania się decyzjom i zarządzeniom władz Aeroklubu Nowy Targ i Sekcji Modelarskiej.

Na teren lotniska modelarskiego wolno wchodzić i przebywać tylko członkom aeroklubu Nowy Targ i ich gościom. Za gości odpowiada zapraszający modelarz. „GOŚĆ” tj. Osoba uczestnicząca w zawodach modelarskich, w pikniku, osoba zaproszona przez zarząd sekcji modelarskiej, modelarze innych aeroklubów będący aktualnymi członkami swojego aeroklubu, rodzina modelarza.

I Wykonywanie lotów modelarskich

1. Dopuszczonymi do korzystania z Lotniska są tylko członkowie sekcji modelarskiej z opłaconą składką członkowską na dany rok, osoby dopuszczone do uprawiania sportów modelarskich przez dyrekcję AEROKLUBU NOWY TARG, goście( zwani dalej użytkownikami).

2. Do wykonywania wszelkiego rodzaju samodzielnych lotów modelarskich dopuszczone są osoby należące do Sekcji Modelarskiej będące członkami Aeroklubu Nowy Targ. Użytkownicy mają takie same uprawnienia pilotażowe jak członkowie aeroklubu, ale dopiero po wcześniejszej akceptacji władz sekcji modelarskiej. Wszyscy oni są później nazywani w regulaminie „modelarzami”.

3. Kierownik lotów zajmuje się koordynacją lotów na terenie lotniska modelarskiego tzn. ustalenie częstotliwości , kolejki, wyznaczenie strefy i czasu trwania lotów. Jego decyzje co do organizacji lotów są subiektywne i niepodważalne- włącznie z niedopuszczeniem do korzystania z lotniska modelarskiego osób mogących stwarzać potencjalne zagrożenie.

4. W czasie wykonywania lotów, w sąsiedztwie kierownika lotów musi być zainstalowany rękaw- wskaźnik wiatru.

5. Lot wykonuje się w strefie określonej przez kierownika lotów. Strefa północna , północno wschodnia, północno zachodnia, wschodnia i zachodnia ,mapka w załączniku nr 1 . Latanie poza strefą jest niedopuszczalne. Obracanie się pilota za modelem, świadczy o braku umiejętności pilotażu (brak pełnej kontroli nad modelem)

6. Zarząd Sekcji Modelarskiej zastrzega sobie możliwość skierowania na lot weryfikujący każdego gościa, członka sekcji modelarskiej i użytkownika, pomimo wcześniejszego otrzymania pozwolenia na samodzielne loty. Decyzja ta może być podyktowana tylko względami bezpieczeństwa obowiązującymi na lądowisku modelarskim i jego otoczeniu. Od momentu skierowania kolegi na lot weryfikacyjny zabrania mu się samodzielnych lotów.

7. Wszyscy latający modelarze muszą posiadać identyfikatory wydane przez Dyrekcję Aeroklubu Nowy Targ. Należy je przytwierdzać do ubrania w widocznym miejscu. Brak identyfikatora na lądowisku jest równoznaczny z zakazem wykonywania jakichkolwiek lotów modelarskich.

II.  Bezpieczeństwo ogólne

1. Każdy modelarz ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia. Bezmyślność nie będzie uznawana jako czynnik łagodzący.

2. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska.

3. Ruch pieszy po pasie lądowiska może odbywać się tylko jego obrzeżami i to z zachowaniem szczególnej ostrożności

4. Zabrania się gier, zabaw i uprawiania innego hobby mogącego powodować zagrożenie dla bezpiecznego prowadzenia lotów

5. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lądowisku dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele.

6. Podczas prac związanych z pielęgnacją lądowiska np. koszenie trawy zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów.

7. W przypadku awaryjnego lądowania w zbożu (lub innych uprawach) po model udaje się jedna osoba.

8. Podczas organizowania przez Aeroklub Nowy Targ oficjalnych zawodów i imprez zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.

9. Osoby zakłócające porządek na lądowisku będą z niego usuwane.

10. Zabrania się pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.

11. Każdy zabiera swoje śmieci do domu.

III.    Bezpieczeństwo loty

1. Władze Aeroklubu Nowy Targ i Sekcji Modelarskiej mają prawo zakazać lotów modelarzowi-uczniowi, modelarzowi lub jego gościom wtedy, gdy stwarza, jakiekolwiek zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników lotniska Nowy Targ lub jego bliskiego otoczenia.

2. Statki powietrzne: szybowce, samoloty, śmigłowce, motolotnie i spadochroniarze zawsze mają pierwszeństwo drogi. Ustępuj im z kursów kolizyjnych.

3. Nowo przyjeżdżający modelarz ma obowiązek zgłosić się do kierownika lotów, zapoznać się z częstotliwościami i kanałami wszystkich wcześniej przybyłych modelarzy.

4. Obowiązują częstotliwości tylko dopuszczone w POLSCE tj. Kanał 60 -80 35MHZ Kanał 50-53 40MHZ oraz 2,4 GHZ

5. Jeżeli na lotnisku znajduje się tablica z kwarcami, to posługują się wszyscy modelarze, jeżeli niema to kierownik lotów ma obowiązek spisania kanałów na kartce wraz z nazwiskiem w celu szybkiego odnalezienia osoby która ma taki sam kanał. – Jeżeli częstotliwość i kanał, na którym chce latać pokrywa się z już używanym przez modelarza(y) musi zmienić na inny kanał wolny lub ustalić z zainteresowanymi zasady korzystania z tego kanału. – Modelarze muszą wzajemnie informować się o chęci włączania nadajnika w celu wykonania lotu, regulacji modelu lub innych czynności powodujących możliwość zakłóceń innych aparatur pracujących na tym samym kanale. Może to zrobić dopiero wtedy, gdy powiadomi modelarza(y) z tym samym kanałem lub upewnią się, że nie spowodują zakłócenia innej pracującej aparatury RC.

1. Miejsce musi uwzględniać kierunek startów i lądowań modeli tak, aby nie zagrażało bezpieczeństwu tych manewrów i samemu modelarzowi.

2. Nie dopuszcza się do lotów modeli niesprawnych technicznie tj. z niesprawną aparaturą RC, złe wyważenie, uszkodzeniami konstrukcji modelu Miejsce startowe/uruchamianie silników, przygotowanie do startu modelu powinno się znajdować w strefie do tego wyznaczonej. Położenie tego uniemożliwiający poprawny i bezpieczny lot itp.

3. Strefa serwisowa oraz parkowania modeli powinna się znajdować w granicach od 10-15 metrów od krawędzi pasa lotniska modelarskiego. Piloci powinni stać w takiej odległości od siebie by mogli informować się bez przeszkód o zaistniałych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lotów.

4. Przed startem należy sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów modelu.

5. Start należy wykonać w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.

6. Start bezpośrednio ze strefy serwisowej jest zabroniony. Z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, które muszą zachować szczególną ostrożność na pozostałych użytkowników lotniska.

7. Należy unikać latania ponad płytą główną lotniska Aeroklubu Nowy Targ .

8. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi i zaparkowanymi samochodami.

9. Zabrania się lotów nad zabudowaniami bezpośrednio sąsiadującymi z lotniskiem modelarskim.

10. Modelarz ma obowiązek wykonać lot bezpiecznie nie narażając życia, zdrowia i majątku innych modelarzy i osób postronnych.

11. Podejście do lądowania i samo lądowanie należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ludzi, pojazdy i przeszkody terenowe.

IV.    Wypadki, kraksy i szkody

1. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa, która w wyniku nie przestrzegania regulaminu Lotniska Modelarskiego, zarządzeń władz Aeroklubu Nowy Targ i sekcji modelarskiej lub innych przepisów i praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowała szkodę .Obowiązkiem modelarza jest posiadanie aktualnego Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmujące szkody wynikłe z faktu pilotażu modeli.

V. Przepisy końcowe

1. Aeroklub Nowy Targ i Sekcja Modelarska Aeroklubu Nowy Targ nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za czyny i ich skutki osób fizycznych i prawnych, które będą użytkować Lotnisko modelarskie.

2. Podczas treningów zawodniczych reprezentantów sekcji, wszyscy inni modelarze mają obowiązek zwolnić kanały na, których będzie trenować kadra.

3. Dyrekcja Aeroklubu Nowy Targ i Zarząd Sekcji Modelarskiej zastrzega sobie prawo do wydawania decyzji w sprawie zakazu wykonywania lotów przez poszczególnych modelarzy. Będzie to podyktowane bezpieczeństwem i zachowaniem porządku na terenie lądowiska.

4. Osoby, które nie podpiszą powyższego regulaminu nie będą dopuszczone do jakichkolwiek lotów modelarskich na terenie lotniska Aeroklubu Nowy Targ

5. Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia następnego po zatwierdzeniu przez Zarząd Aeroklubu Nowy Targ. Prezes Aeroklubu Nowy Targ Paweł Kos Przewodniczący Sekcji Modelarskiej Grzegorz Baraniak